TIÊN ĐỀ

TIÊN ĐỀ: TĐ của một lí thuyết khoa học biểu thị là cơ sở xuất phát để rút ra tất cả những luận điểm khác của lí thuyết nhờ suy diễn lôgic. Cho đến giữa thế kỉ 19, tính chân lí của TĐ được xem là hiển nhiên, còn theo quan niệm hiện nay thì […]

TIÊN ĐỀ LIÊN TỤC

TIÊN ĐỀ LIÊN TỤC: tiên đề thừa nhận sự liên tục của đường thẳng dưới dạng này hay dạng khác. Một trong các dạng đó là tiên đề Đêđêkin: giả sử có một phép chia tập hợp các điểm của đoạn thẳng AB thành hai lớp không rỗng thoả mãn ba điều kiện sau đây: […]

TIẾP TUYẾN

TIẾP TUYẾN: TT với đường cong C tại điểm M là giới hạn của các cát tuyến MM’ khi M’ dần tới M trên đường cong C. Nếu phương trình của đường cong phẳng trong hệ toạ độ Đêcac vuông góc có dạng y = f(x) và f(x) khả vi tại điểm x0 thì phương […]

TIẾP DIỆN

TIẾP DIỆN: tên gọi khác của mặt phẳng tiếp xúc (x. Mặt phẳng tiếp xúc).

TÍNH BẮC CẦU

TÍNH BẮC CẦU: quan hệ hai ngôi R trên tập hợp M được gọi là có TBC nếu với mọi a, b, c thuộc M, từ aRb và bRc suy ra được aRc (x. Quan hệ). Vd. quan hệ bằng nhau, quan hệ đồng dư của các số nguyên theo một môđun nào đó, quan […]

TÍNH ĐỐI XỨNG

TÍNH ĐỐI XỨNG: quan hệ hai ngôi R trên tập hợp M được gọi là có TĐX nếu với mọi cặp phần tử a, b є M thì từ aRb suy ra bRa (x. Quan hệ). Quan hệ song song hay vuông góc giữa các đường thẳng là có TĐX, còn quan hệ chia hết […]

TÍNH PHẢN XẠ

TÍNH PHẢN XẠ: quan hệ hai ngôi R trên tập hợp M được gọi là có TPX nếu mọi phần tử x thuộc M có quan hệ R với chính nó: xRx (x. Quan hệ). Vd. quan hệ bằng nhau của các số là có TPX; quan hệ tương đương của các phương trình là […]

Toạ độ toán học

Trong toán học và tin học, đồ thị là đối tượng nghiên cứu cơ bản của lý thuyết đồ thị. Một cách không chính thức, đồ thị là một tập các đối tượng gọi là đỉnh nối với nhau bởi các cạnh. Thông thường, đồ thị được vẽ dưới dạng một tập các điểm (đỉnh, […]

Toạ độ trong Địa lí

Hệ tọa độ địa lý cho phép tất cả mọi điểm trên trái đất đều có thể xác định được bằng ba tọa độ của hệ tọa độ cầu tương ứng với trục quay của Trái đất. Toạ đồ gồm có kinh độ và vĩ độ

Hệ tọa độ cầu

Trong toán học, một hệ tọa độ cầu là một hệ tọa độ cho không gian 3 chiều mà vị trí một điểm được xác định bởi 3 số: khoảng cách theo hướng bán kính từ gốc tọa độ, góc nâng từ điểm đó từ một mặt phẳng cố định, và góc kinh độ của […]